BÜKKÖSY-SAJBEN ANITA

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

FOTÓZÁSI SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBE VEVŐ SZEMÉLYEKNEK

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) számú általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) 12. és 13. cikke alapján a jelen tájékoztató útján hozom az érintett tudomására, hogy jelen tájékoztatóban részletezett adatkezelések a GDPR 6. cikk (1) a) b) és c) pontján alapulnak. Az adatkezelés jogalapja az érintett határozott, megfelelő tájékoztatáson alapuló, konkrét és önkéntes hozzájárulása, illetve jogi kötelezettség teljesítése.

Adatkezelési áttekintő táblázat

 

Kezelt adatok köre

 

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

I. név, telefonszám, e-mail cím  

belső adminisztrációs célok; ügyfelekkel való kapcsolattartás; szerződés teljesítése során történő tájékoztatás

GDPR 6. cikk (1) b) pontja – az érintettel kötött szerződés teljesítése

II. név, lakcím

 

számla kiállítása

GDPR 6. cikk (1) c) pontja – jogi kötelezettség teljesítése

III. képmás

szerződésen alapuló szolgáltatás teljesítése (képmás elkészítése, kiválasztott képek feltöltése Pixiest honlapjára jelszóval védett galériába)

ha a megrendelő az érintett:

GDPR 6. cikk (1) b) pontja – az érintettel kötött szerződés teljesítése

ha az érintett nem maga a megrendelő: GDPR 6. cikk (1) a) pontja – az érintett hozzájárulása

IV. képmás

biztonsági másolat őrzése 1 évig

GDPR 6. cikk (1) a) pontja – az érintett hozzájárulása

V. képmás

 

fénykép publikálása az adatkezelő promóciós céljainak érdekében (5 évig)

GDPR 6. cikk (1) a) pontja – az érintett hozzájárulása

 

Az Adatkezelő: Bükkösy-Sajben Anita (1042 Budapest József Attila utca 26/a III./10, adószám: 55094720-1-41)

Tájékoztatom továbbá az érintettet, hogy az adatkezelő adatfeldolgozókat vesz igénybe a számlázáshoz kezelt adatok feldolgozása céljából. A számla kiállítása körében kezelt adatok adatfeldolgozója az adatkezelőnek könyvelési és bérszámfejtési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozás: ROBÁL Adózási, Számviteli és Üzletviteli Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-900579, székhely: 1201 Budapest, Baross utca 65. 4. em. 17.)  A képek feltöltéséhez igénybe vett szolgáltató: a Pixieset Media Inc. (honlap: https://pixieset.com/).  A webtárhelyre való bejutás kizárólag megfelelő belépési jogosultsággal rendelkező személyek számára lehetséges.

A képmás („fényképek”, „képek”, „képfelvételek”) tekintetében az adatkezelés – időrendi sorrendben – az alábbi műveletekből áll:

  1. Az Adatkezelő kiselejtezi az általa nem jónak ítélt fényképeket, és ezeket véglegesen törli.
  2. A megfelelő minőségű fényképek ezt követően felkerülnek https://pixieset.com oldal megrendelő részére létrehozott galériába– ez saját jelszavas galéria, csak a megrendelő látja, és arra szolgál, hogy a megrendelő kiválaszthassa azokat a képeket, amelyeket meg akar rendelni. A feltöltött képek a fotózás dátumától számítva legfeljebb két hét elteltéig vannak fenn a galérián.
  3. A kiválasztást követően a https://pixieset.com oldal megrendelő részére létrehozott galériába Adatkezelő feltölti a kiválasztott képeket. A fennmaradó képeket az Adatkezelő ezt követően haladéktalanul és véglegesen törli.
  4. Az érintett hozzájárulása esetén az Adatkezelő a kiválasztott képeket 1 évig tovább őrzi a képeket a szerverén, utána törli – ez biztonsági mentés célját szolgálja, hogy a megrendelő újból kérhesse a képek megküldését, ha az ő digitális másolatai megsemmisülnek, megsérülnek.
  5. Az érintett hozzájárulása esetén az Adatkezelő a legjobb képeket felteszi saját publikus Facebook-oldalára, Instagram-oldalára és anitabukkosyphoto.hu webhelyen található honlapjára, maximum 5 évig, ezt követően pedig törli azokat.

A megrendelő és az érintett személye elválhat egymástól a következő esetekben: 1. ha a megrendelő nemcsak a maga nevében, hanem más személy nevében is eljár a fotózás megrendelésekor – pl. családi fotózás –, ugyanakkor a képeken szereplő valamennyi személy érintettnek minősül, így a szükséges tájékoztatást valamennyi érintettnek meg kell kapnia, hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén pedig valamennyi érintett hozzájárulása szükséges. 2. Amennyiben a jelen tájékoztatóban foglalt adatok érintett jogosultja 16. életévét be nem töltött gyermek, úgy a GDPR 8. cikkének megfelelően a hozzájárulást a gyermek nevében a szülői felügyeleti jogok gyakorlója adja meg.

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelő a felvett személyes adatok közül a kapcsolattartáshoz szükséges adatokat és az elkészült és átadott képfelvételeket az érintett hozzájárulása esetén a képfelvételnek a szolgáltatást igénybe vevő részére történt átadásától számított 1 (egy) év elteltéig tárolja, ennek hiányában azokat legkésőbb az átadástól számított 2 héten belül törli. Az érintett erre irányuló hozzájárulása esetén az adatkezelő a Facebook-profilon, Instagram-oldalá és www.anitabukkosyphoto.hu honlapon megjelenített képeket legfeljebb 5 évig kezeli. A számlázáshoz felvett adatokat az adatkezelő mindaddig kezeli, amíg a mindenkor hatályos számviteli jogszabályok szerint a számla megőrzésére irányuló kötelezettség fennáll.

Az adatkezelő minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés, azok megváltoztatásának, megsemmisítésének, felhasználásának, nyilvánosságra hozatalának és törlésének védelmében, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés megakadályozása ellen, valamint az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférés érdekében.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak az érintett előzetes írásbeli hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

Az érintett a GDPR 13. cikke alapján tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, a 15. cikk alapján joga van ahhoz, hogy a személyes adatokhoz és azokkal kapcsolatos, a hivatkozott cikkben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon, a 16. cikk alapján kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve a 17. cikk alapján törlését, vagy a 18. cikk szerint az adatok kezelésének a korlátozását, továbbá a 21. cikkben foglaltak szerint tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, valamint a 20. cikkben megjelölt esetekben megilleti az adathordozhatósághoz való jog. Ezek a jogok nem abszolút jellegűek, így a kérése teljesítésére kizárólag a felsorolt jogszabályhelyekben meghatározott feltételek esetén van mód. Az érintettnek a jogai gyakorlására irányuló igényét e-mailben az anitabukkosyphoto@gmail.com címre kell eljuttatnia, amire 1 hónapon belül választ kap az adatkezelőtől.

Az Infotv. 22. §-a szerint az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, valamint az 52. § (1) bekezdése szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az Adatkezelési áttekintő táblázat I.-V. pontjában tételesen felsorolt adatkezelési tevékenységek tekintetében

az alábbi nyilatkozatot teszem:

Az I.-II.-III. pontban foglalt adatkezelésekkel kapcsolatos TÁJÉKOZTATÁST TUDOMÁSUL VESZEM, illetve amennyiben az elkészítendő kép engem ábrázol, de nem én vagyok a megrendelő, úgy a III. pont szerinti adatkezeléshez (kép elkészítése, feltöltése kiválasztásra, megküldése) HOZZÁJÁRULOK

 

 

IGEN               NEM

 

A IV. pontban foglalt adatkezeléshez

(biztonsági másolat őrzése 1 évig)

HOZZÁJÁRULOK

 

 

 

IGEN               NEM

 

Az V. pontban foglalt adatkezeléshez (fénykép publikálása az adatkezelő promóciós céljainak érdekében)

HOZZÁJÁRULOK

 

 

IGEN               NEM

Amennyiben a jelen tájékoztatóban foglalt adatok érintett jogosultja 16. életévét be nem töltött gyermek, úgy a jelen okirat aláírásával elismerem, hogy a lent nevezett kiskorú személyek törvényes képviselőjeként a fenti nyilatkozatot a kiskorú képviseletében tettem meg:

 

Képfelvételen szereplő kiskorú(ak) neve:

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

 

Törvényes képviselő neve:

…………………………………………………………

Törvényes képviselő aláírása:

…………………………………………………………